תנאי שימוש באתר האינטרנט של פראג הוצאה לאור בע”מ

הוצאת ספרים פראג בע”מ (להלן: “פראג“) מקדמת בברכה את המשתמשים באתר.

תנאי השימוש באתר, מפורטים בזאת, ומומלץ כי תקראו תנאים אלו בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

השימוש באתר

השימוש באתר מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם (AS-IS) בהתאם להחלטות פראג, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פראג בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר יעשו על אחריותך הבלעדית בלבד.

אתר האינטרנט של פראג מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת ובכתב מפראג.

על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שנויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה ו/או המוצרים שמקורם באתר האינטרנט של פראג.

פראג רשאית לסגור את האתר ולשנותו מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של התכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פראג בקשר לכך.

פראג אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו וללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי פראג, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל פראג או מי מספקיה או יפגע מכל סיבה אחרת, ופראג לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עוגמת נפש וכיוצא באלה שיגרמו לך או לרכושך עקב כך.

אין פראג מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, ופראג לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. פראג אף לא תהא אחראית להזמנות ו/או מוצרים שיסופקו ו/או ירכשו על ידך באמצעות ו/או על ידי האתרים המקושרים. מבלי לגרוע מהאמור, החברה אינה אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – שיגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע או התכנים המתפרסמים באתר ו/או באתר המקושר.

מובהר כי פראג אינה אחראית לטעויות מכל סוג שהוא שיופיעו באתר זה ובכלל זה טעויות במלל, טעויות בתיאור הפריט, מחירו וכיוצ”ב ופראג שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה, אם וככל שתבוצע, שמקורה בטעות כאמור.

פראג שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחירי הפריטים ו/או השירותים המוצגים באתר, גם ללא הודעה מראש. המחיר המחייב הינו המחיר המצוין באותה עת במחשבי פראג.

אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר. הסכם זה אינו מעניק זכויות או רשיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש באתר אינו כולל: רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה או שכפול או הפצה או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש של פראג, פרט לשימוש המותר על פי חוק. כמו-כן, אינך רשאי להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים שעלולים לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם של פראג או של צד ג’ כלשהו.כמו-כן, חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת “סוסים טרויאנים”, “וירוסים”, “תולעים” וכיוצ”ב תוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק. בנוסף, חל עליך איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע וכיוצ”ב.

לשימת לבך, פראג שומרת לעצמה את הזכות לשנות לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

במידה והוראה מהוראות תקנון זה תיקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה או צומצמה, על ידי הערכאה השיפוטית.

בכל מקרה שפראג לא תשתמש באחת או יותר מזכויותיה בהתאם להסכם זה, לא ייחשב הדבר כויתור או השלמה מצד פראג ולא יהא בכך משום מניעות נגדה.

תשלום

 המחירים באתר כוללים מע”מ על פי דיני ישראל.
* החיוב יבוצע אך ורק אם המוצר זמין במלאי, במידה והמוצר אינו במלאי לא תחויב בגינו. פראג איננה מתחייבת לזמינות כל המוצרים במלאי.

משלוחים

* משלוחים בארץ מתבצעים באמצעות חברת משלוחים: לנקודת איסוף, או שליח עד הבית לפרטים נוספים על סוגי המשלוח אנא בקרו בדף מדיניות משלוחים לארץ ולחו“ל

קישורים

פראג אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם המצאותו של קישור לאתר מסוים אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא ועדכני, ופראג לא תישא בכל אחריות בקשר לתוכן זה.
פראג שומרת על זכותה לשנות תקנון זה ואת מדיניותו מזמן לזמן מבלי שיהיה הצורך למסור על כך הודעה, מלבד פרסום נוסח עדכני של התקנון באתר.

פראג הוצאה לאור היא הבעלים והמפעילה של אתר פראג, (“האתר”).

הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בתקנון זה (“תקנון השימוש”). בתקנון השימוש המילה “שימוש” על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. כמו כן, כל שימוש בתקנון השימוש בלשון זכר יכלול גם לשון נקבה ולשון רבים ולהיפך.

באם בחלק מהמדורים באתר חלים תנאי שימוש נוספים או ספציפיים הם יחולו בנוסף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון השימוש.

בשימושך באתר אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ומאשר בזאת כי קראת והינך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.


תקנון שימוש באתר פראג

  1. מבוא:

    הגלישה והשימוש באתר האינטרנט של פראג הוצאה לאור בע”מ (“פראג” או “החברה”), על תכניו, והשירותים הניתנים בו, מהווה הסכמה מראש לכל התנאים הקבועים בתקנון זה.
  2. הגדרות :

2.1. “האתר” – אתר האינטרנט של פראג שכתובתו prag.co.il

2.2. “החוק” – חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע”ג- 2013.

2.3. “התקנון”- תקנון אתר האינטרנט כמפורט במסמך זה, כפי שיעודכן מעת לעת על ידי החברה.

2.4. “מנהל האתר”- שירות הלקוחות של החברה שפרטיו כאמור בסעיף 9.2 להלן.

2.5. “רישום לאתר”- הזנת פרטים אישיים של לקוח בטופס המיועד לכך באתר.

  1. הוראות שימוש באתר:

3.1. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

3.2. במסגרת הליך רכישת מוצרים באמצעות האתר, על הרוכש למסור פרטים אישיים שלו
       ולבחור האם ברצונו לקבל מידע על מבצעים, הטבות, אירועים וחדשות בדואר
       האלקטרוני.

3.3  אין לרשום לאתר האינטרנט אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא ידיעתו.

3.4. הרישום לאתר הוא לשימוש אישי ובלעדי של הלקוח הרשום.

3.5. לקוח שנרשם לאתר אחראי לעדכן את החברה בכל שינוי שיחול בפרטיו האישיים כפי
       שפורטו בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלו. החברה לא
       תהיה אחראית לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם האתר בגין אי עדכון
       הפרטים כאמור.

3.6. לקוח שאישר בעת מילוי “טופס פרטים אישיים” לקבל מהחברה מידע על מבצעים,
       הטבות, אירועים וחדשות בדואר אלקטרוני, ייכנס למאגר הלקוחות של החברה ויקבל
       ממנה דואר אלקטרוני ומסרונים מעת לעת. אישור הלקוח לפי סעיף זה יהווה הסכמה
       לקבלת מידע פרסומי ושיווקי מהחברה כאמור, לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים),
       התשמ”ב- 1982. אישור זה יהיה בתוקף עד למועד ביטולו על ידי הלקוח, בהודעה
       מפורשת לחברה.

3.7. אין לפרסם באתר או להעביר באמצעותו כל מידע בניגוד לדין ובפרט בניגוד לחוק איסור
       לשון הרע, תשכ”ה- 1965. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרסם באתר או להעביר
       באמצעותו כל מידע שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת או ברגשות
       הציבור, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.

3.8. החברה והנהלת האתר אינם מקבלים על עצמם כל אחריות לתכנים המפורסמים על ידי
       משתמשי האתר ורשאים למנוע פרסום תכנים המפרים את האמור לעיל ו/או עלולים
       לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו וכן למחוק תכנים אלה.

3.9. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פירסומות או בכל דרך אחרת.

  1. הזמנת מוצרים באתר ואספקתם:

4.1. גולשי האתר יהיו זכאים למבצעים והטבות ייחודיים לגולשי האתר בלבד, כפי שיפורסם
      על ידי החברה מעת לעת. כמו כן, גם במבצעים המשותפים לאתר ולחנויות הספרים,
      מגוון הספרים המוצעים לרכישה באתר אינו בהכרח תואם למגוון הספרים המשתתפים
      במבצעים בחנויות הספרים. מובהר כי כמות, תנאי וטיב המבצעים וההטבות נתונים
      לשיקול דעתה הבלעדי של פראג.

4.2. מובהר כי באתר מפורטים הפרטים הבאים: “מחיר קטלוגי”- המחיר הרגיל של המוצר
       ללא הנחה (שהינו המחיר גם בחנויות לספר שאינו במבצע), “מחיר באתר”-המחיר
       המוצע לצרכן לאחר ההנחות הניתנות באתר.

4.3. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, וכל רכישה באתר מחויבת בתשלום מע”מ כדין.

4.4. כל רכישה באתר האינטרנט תיעשה באמצעות חשבון PAYPAL  או בתשלום בכרטיס
       אשראי רגיל בלבד. לא יתקבל תשלום בכל אמצעי תשלום אחר (לרבות, ומבלי לגרוע,
       תווי שי, תווי קניה, נקודות, כרטיסי חיוב מיוחדים, כרטיסים נטענים, כרטיסי הנחה ו/או
       מבצע כלשהם ולרבות כאלה המקנים זכות לכפל הנחות). ברכישה באתר, מוותר בזאת
       הגולש באתר על כל זכות לרכוש מוצרים באתר באמצעי תשלום שאינו אחד
       מהמפורטים לעיל.

4.5.  בסיום ביצוע ההזמנה, יישלח למזמין דואר אלקטרוני עם פרטי ההזמנה שביצע ויהווה
        אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. ביצוע העסקה מותנה באישור של חברת   
        האשראי.

4.6. הזמנה המבוצעת באמצעות אתר האינטרנט תחויב ותישלח ללקוח רק לאחר איסוף  
       המוצרים והכנתם למשלוח ללקוח. איסוף המוצרים ייעשה בהקדם האפשרי ולכל
       המאוחר בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה. ניתן להתעדכן בסטטוס ההזמנה באחד
       מערוצי התקשורת המוצעים בעמוד ‘צור קשר’.

4.7. זמן האספקה של ההזמנה ועלותה (בהתאם לבחירת הלקוח) הינם:4.7.1. באמצעות שירות המשלוחים, משלוח לנקודת איסוף הקרובה לכתובת
          המבוקשת, עד 7 ימים ובעלות של 25 שקלים או משלוח עד לבית הלקוח, עד 7 ימים  
          ובעלות של 45 שקלים.
.4.7.2 איסוף עצמי ממחסני ההוצאה בכפר קאסם ,עד 3 ימי טיפול,  ללא עלות. זאת לאחר
          שבוצע תיאום טלפוני בין הלקוח לפראג.
4.7.3. בביצוע הזמנה לחו”ל, ייתכן שיושתו על המוצר שהוזמן מיסים, היטלים ו/או תשלומים
          שונים החלים במדינה אליה הוזמן המוצר. תשלומים אלה יחולו על הלקוח בלבד.
          ובכלל קיימת עדיפות לבצע הזמנות מסוג זה דרך הטלפון.

4.8. פראג שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את המבצעים וההטבות
       המפורסמים באתר בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות לאחר פרסומם באתר
       האינטרנט.

4.9. מובהר כי המחירים המוצגים באתר מתעדכנים באמצעים ממוחשבים ומטבע הדברים
       עשויות לחול תקלות במחיר המוצג, בשיוך למבצע מסוים וכיוצ”ב. ככל שיחולו תקלות
       כאמור, תהא רשאית פראג לבטל את העסקה והמוצרים לא יישלחו ללקוח.

  1. מדיניות החלפת והחזרת מוצרים שנרכשו באתר:

5.1. כל הרוכש מוצר באתר Prag.co.il (‘פראג הוצאה לאור’), רשאי לבטל את העסקה
       בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981(“חוק הגנת הצרכן”).
       *בכל מקרה בו נעשה שימוש במוצר ו/או שהמוצר נפגם,
        כפופה לזכותה של ‘פראג הוצאה לאור’ לתבוע את נזקיה בשל כך.

5.2. בהתאם למדיניות החלפת המוצרים של החברה, בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-     
       1981 ולתנאי סעיף 5.1 לעיל, ניתן להחליף כל מוצר שנרכש באתר האינטרנט:

5.2.1. המוצר במצב חדש, לא נעשה בו שימוש והוא מצוי באריזתו המקורית.
5.2.2. יש ברשותך פתק החלפה ו/או קבלה.
5.2.3. ניתן להחליף את המוצר בתוך 14 ימים מיום רכישת המוצרים (המופיע על הקבלה).
5.2.4. תמורת המוצרים שיוחזרו יינתן מוצר חלופי בהתאם לסכום הרשום בקבלה או לפי
          ערכו של פתק ההחלפה.
5.2.5. הוצאות השילוח, ככל שיהיו ומשני הצדדים, ישולמו ע”י הלקוח.

5.3. בהתאם למדיניות החלפת המוצרים של החברה, בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-
       1981 ולתנאי סעיף 5.2. להלן, ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר שנרכש באתר
       האינטרנט בכל אחת מהדרכים הבאות:

5.3.1. בשיחת טלפון לשירות הלקוחות של החברה.

5.3.2. באמצעות שליחת בקשה בכתב – באמצעות פניה בכל אחד מערוצי התקשורת
          המוצעים בעמוד ‘צור קשר’.

5.4. לא ניתן להחליף או להחזיר מוצרים שלא נקנו ישירות דרך האתר של פראג.

5.5. אופן קבלת ההחזר הכספי: ככל שהלקוח עומד בתנאי סעיפים 5.3-5.4. לעיל ובהתאם
       לדין, ההחזר יבוצע באותו האופן בו בוצע התשלום ובתוך 7 ימי עסקים ממועד הביטול.

5.6. מוצרים שנרכשו במבצע או במכירה מיוחדת, מדיניות החלפת/החזרת המוצרים תהיה    
       בהתאם לתקנון המבצע או המכירה המיוחדת, המפורסמים באתר.

5.7. בהחזרת/החלפת מוצרים שנקנו במבצע, לפראג תישמר הזכות לבטל את העסקה
       המקורית ולבצע עסקה חדשה ללא מחירי המבצע.

  1. קניין רוחני:

6.1. פראג הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר לאתר החברה ולתכניו, לרבות
      מוניטין, סמלים, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות
      דומה אחרת. גולשי האתר אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא
      הסכמת פראג בכתב ומראש.

6.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או
       להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין,
       המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של פראג, אלא אם פראג התירה זאת במפורש
       בכתב ומראש. 

  1. אחריות:

7.1.  החברה ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג,
        בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות שיגרום לנזק כלשהו, עקיף,
        תוצאתי או נסיבתי, ללקוח או לצד שלישי כלשהו, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות
        עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב.

7.2. פראג אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או
       קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת לפי
       שיקול דעתה הבלעדי. על כן, גולשי האתר מתבקשים לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ
       לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הם מעוניינים לשמור.

7.3. פראג ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או
       איחור ו/או שיבוש באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או
       במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה
       בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים
       שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את הלקוח בכל סעד
       ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש
       כאמור, תהא פראג רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה לנקוט בכל פעולה כפי
       שתמצא לנכון. למען הסר ספק יובהר כי לאף אדם לא תהא כל טענה או זכות בקשר
       לפעולות בהן תנקוט פראג ו/או מנהל האתר עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי פראג
       ו/או מנהל האתר אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות
       ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל
       ו/או עקב הפעולות שינקטו כאמור.

7.4. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה
       מצד גורמים שונים. פראג ומנהל האתר נוקטים באמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור
       על פרטיות המידע שיוזן על ידי לקוחות האתר אולם לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין
       וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. פראג ו/או מנהל האתר אינם מתחייבים
       שהשירותים והמידע באתר ובשרתי האתר (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו
       חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר,
       בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, לקוחות האתר משחררים את פראג ומנהל האתר
       ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות,
       ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד פראג ומנהל האתר
       ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

  1. דרכי התקשרות:

8.1. דרכי ההתקשרות עם החברה ו/או מנהל האתר, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך
       שייקבע על ידי פראג ומנהל האתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי שיקבע מעת לעת.

8.2. דרכי ההתקשרות עם החברה ו/או למנהל האתר, בכל דבר ועניין, ייעשו
     אמצעות ערוצי התקשורת המוצעים בעמוד ‘צור קשר’.

ויתור והגבלת אחריות

המידע, התכנים והשירותים (ביחד: “השירותים”), המוצעים לך באתר מוצעים כמות שהם ופראג הוצאה לאור, מנהליה, חברות הקשורות אליה ומי מטעמם של כל אלו (להלן יחד עם פראג הוצאה לאור ) לא יישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך.

כל האמור, המופיע והמתפרסם מעת לעת במדורים השונים של האתר, לרבות, פינות מומחים , המלצות, הכוונות, התייחסויות , המלצות של גולשים, כתבות, מאמרים, הפניות לכתבות ו/או מאמרים, לינקים לאתרים דומים או קשורים וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא (שייקראו כולם יחד, להלן: “הפרסומים”) המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין בהם כדי לחייב את פראג הוצאה לאור ו/או להטיל עליה אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה. האחריות על תוכנם של הפרסומים ו/או של ההמלצות הגלומות בהם היא על הכותבים ו/או המפרסמים בעצמם ו/או על המוציאים לאור הרלבנטיים, הכול על פי נסיבות העניין. פראג הוצאה לאור לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים.

פראג הוצאה לאור אינה אחראית בכל צורה שהיא לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר. כל שימוש באתרים אלו יעשה על אחריותך הבלעדית.

פראג הוצאה לאור דוחה כל אחריות המוטלת עליה במפורש לרבות כל אחריות להפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינה מתחייבת כי השימוש באתר ו/או בשירותים לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם.

פראג הוצאה לאור לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והינך מצהיר בזאת כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים.

הרשמה ומסירת מידע אישי

במסגרת השימוש באתר הדורש מסירת מידע אישי תתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, ועוד. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של פראג הוצאה לאור. יודגש כי מסירת הנתונים הנ”ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ”חובה” לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר, כדוגמת גישה למסמכים ומאמרים במרחב הפרטי באתר. הנתונים המוגדרים כחובה יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות.

מדיניות ניהול מודעות באתר

פראג הוצאה לאור רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה באתר, לפי שיקול דעתה.

פראג הוצאה לאור שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח של מודעה שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר.

אופן השימוש של פראג הוצאה לאור במידע

שימושך באתר, כמו גם שימושם של גולשים אחרים, עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר כדוגמת, עיון בעמודים/מדורים ספציפיים המופיעים באתר, תשובותיך למשאלים המתפרסמים באתר בדבר העדפותיך בכל הקשור לאתר עצמו וכיו”ב.

מידע זה, כמו גם המידע האישי לגביך (“המידע”) – ככל שתמסור כזה – יישמר במאגר הנתונים של פראג הוצאה לאור. פראג הוצאה לאור מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע הנ”ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון השימוש.

השימוש במידע שייאסף על ידי פראג הוצאה לאור , ככל שייאסף, ייוחד בין היתר למימוש היעדים הבאים:
• התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר בהתאם לתחומי התעניינותך השונים וציפיותיך.
• התאמה אישית של מודעות ופרסומות המועלות באתר במסגרת שימושך בו בהתאם לצרכיך וציפיותיך.
• קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS לטלפונים ויצירת קשר עמך בדרכים אחרות בכפוף להוראות הדין.
• משלוח דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS על ידי פראג הוצאה לאור עצמה וזאת בכפוף להוראות הדין. במסגרת זו תוכל פראג הוצאה לאור להביא לידיעתך מבצעים שונים אשר עשויים לעניין אותך באופן אישי, מידע נוסף על זה המצוי באתר בדבר תחומי פעילותה של פראג הוצאה לאור ועוד. באם בעתיד תהיה מעוניין להפסיק שירות זה כל שיהיה עליך לעשות הוא להודיע לחברה והשירות יופסק בסמוך לאחר מכן.
• בנוסף לשימושים הספציפיים במידע לטובתך האישית, ייתכן וייעשה שימוש כללי במידע שנאסף לצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם ומטרות נוספות לפי שיקול דעת פראג הוצאה לאור וזאת לטובת המשתמשים והגולשים והפעילות של האתר.

העברת מידע למפרסמים

במסגרת פעילותה השוטפת לאחזקת האתר ועדכונו, וכמתחייב מאופי השירותים המוצעים במסגרת האתר, ייתכן כי פראג הוצאה לאור תעביר מידע ממאגר נתוניה למפרסמים שונים לרבות מידע מזהה (כדוגמת שם, טלפון או כתובת דוא”ל). 
 

מדיניות ניהול פרסומות באתר

הפרסומות המועלות באתר מנוהלות על ידי חברות פרסום שונות בהתאם להרשאה שניתנה להן על ידי פראג הוצאה לאור. ניהול הפרסומות על ידי חברות אלה מתבצע באמצעות קבצי “COOKIES” הנוצרים במחשבך האישי על פי הוראות חברת הפרסום הספציפית. קבצים אלה משמשים ככלי לאיסוף מידע מהמחשב האישי שלך, והמפרסמים משתמשים בהם על מנת להתאים את הפרסומות שיופנו אליך לתחומי העניין הספציפיים שלך בהתאם למידע שכבר נאסף. עומדת בפניך האפשרות לחסום את חברות הפרסום מליצור ולנהל קבצי “COOKIES” במחשבך על ידי עדכון ההגדרות הרלבנטיות לכך. נדגיש כי ניהול ה – “COOKIES” על ידי חברות הפרסום הינו עצמאי ואינו קשור בכל צורה שהיא לחברה.

פראג הוצאה לאור משתמשת בחברת פרסום צד ג’ להגשת מודעות פרסום בעת ביקורך באתר. חברה זו עשויה להשתמש במידע (שלא יכלול את השם, הכתובת, כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון שלך) ביחס לביקורך באתר, במטרה לספק פרסומות של סחורות ושירותים העשויים לעניין אותך. תוך כדי הגשת פרסומות לאתר, עשוי המפרסם להציב או לזהות קובץ “קוקי” ייחודי בדפדפן שלך.

פראג הוצאה לאור שומרת לעצמה את הזכות, על פי נהליה ולשיקול דעתה הבלעדי בלבד, להחליט בדבר אופיין ותוכנן של הפרסומות, וכן למקם את הפרסומות, לרבות פרסומות ויזואליות, קוליות, קופצות או כל סוג אחר, בכל חלק או מדור של האתר, ולא תהיה עליה כל הגבלה באשר לאופי או אופן הפרסום. מובהר בזאת כי פראג הוצאה לאור עשויה למקם את הפרסומות בתוך שטחיהן של המודעות המועלות על ידי המשתמשים באתר (לרבות מודעות של לקוחות עסקיים ו/או מודעות המפורסמות בתשלום), בלא שהדבר יזכה את מפרסמי המודעות בתמורה או פיצוי כלשהם, וזאת גם אם הפרסומת מפרסמת שירות המתחרה בשירות המסופק על ידי מפרסם המודעה, או שייכת למתחרה עסקי שלו, או מנוגדת לערכיו או לטעמו של מפרסם המודעה . עוד מובהר כי פראג הוצאה לאור עשויה לקשר בין תוכן המודעות המפורסמות באתר לבין אופיין או נושאן של הפרסומות שימוקמו בקרבתן או בתוכן, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת למפרסם המודעה.

איסוף נתונים על ידי פראג הוצאה לאור באמצעות “COOKIES”

פראג הוצאה לאור, באופן דומה לזה של חברות הפרסום, יוצרת גם היא קבצי “COOKIES” במחשבך האישי ומהם היא אוספת מידע הנוגע לסוג האתרים המועדף עליך, דרכי הגישה שלך לאתרים אלה, סוג האינפורמציה אותה הנך מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין שלך וכיו”ב. המידע הנאסף באמצעות ה-“COOKIES” משמש את פראג הוצאה לאור לשימושים פנימיים ועצמיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכון האתר כך שהוא יתאים באופן אופטימאלי לציפיותיך, והוא כפוף להתחייבויות ולמגבלות שמקבלת על עצמה פראג הוצאה לאור במסגרת תקנון השימוש.

בנוסף משמשים קבצי ה-“COOKIES” לזיהויך על ידי האתר ובכך הן חוסכות את עדכון פרטיך (כדוגמת שם משתמש וסיסמא) בכל מקרה בו נדרש רישום וזיהוי במסגרת רכיבים שונים באתר.

נשוב ונדגיש כי ביכולתך למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי “COOKIES” במחשבך באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות, אולם הדבר יחייבך בעתיד לשוב ולעדכן את שם המשתמש שלך וסיסמתך במקרים בהם רישומם של פרטים אלה מתחייב מאופי השירות שהנך מבקש לקבל באתר.

אבטחת מידע

פראג הוצאה לאור מאבטחת את המידע המצוי באתר וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת האתר, במערכות מתקדמות ביותר. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, פראג הוצאה לאור אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

פראג הוצאה לאור הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.

חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ”ל או חלק מהם, לרבות כל מודעה המפורסמת באתר , אלא אם ניתנה לכך הסכמת פראג הוצאה לאור מראש ובכתב.

מובהר בזאת, כי עם קבלת תנאי שימוש אלו כל המפרסם מודעה באתר מעביר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם מודעה כאמור (לרבות בתוכן המודעה ובתמונות הכלולות בה), לרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור.

מובהר בזאת כי כל תמונה המועלית לאתר על ידי הלקוח/המפרסם ולא על ידי האתר עצמו הינה באחריות המפרסם בלבד.

פראג הוצאה לאור לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מפרסום לא מורשה של תמונה או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת. פראג הוצאה לאור שומרת לעצמה הזכות להסיר כל פרסום מפר כאמור ככל שהובא לידיעתה דבר ההפרה.

השימוש באתר ופרסום מודעות

למרות שפראג הוצאה לאור עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש באופן האופטימאלי ביותר הרי שהאתר, מעצם טבעו, הינו אתר המיועד לציבור בכללותו וכל המידע המובא בו – עומד לרשות ציבור המשתמשים כמות שהוא. מעת לעת, מטעמי עיצוב ונוחות – הפנייה באתר הינה בלשון נקבה או זכר אולם מתייחסת תמיד גם למין השני.

השימוש באתר – על כל מגוון שירותיו – הינו על אחריותך בלבד.

השימוש באתר מוגבל לפרסום מודעות בנוגע לעסקים ותוצרתם, שירותים ואו נכסים שמפרסם המודעה מבקש למכור, לעיון קהל המתעניינים באותן מודעות, ולפניה למפרסם המודעות בשל עניין של הפונה בנכס שפרסם. אין להשתמש באתר למטרה אחרת מהמטרות הנ”ל, וכל שימוש באתר למטרה זרה כאמור אסור בהחלט.

מובהר כי כלל השירותים השונים באתר מוצעים לגולשי האתר בהתאם לתנאים הקבועים על ידי פראג הוצאה לאור והגישה והשימוש בהם מותנים בעמידה בתנאי הסף אשר ייקבעו על ידי פראג הוצאה לאור. פראג הוצאה לאור שומרת את הזכות שלא לאשר את השימוש בשירותים המוצעים על ידה עקב אי עמידה בתנאים אלו, וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט.

הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות (ובכלל זאת רובוטים, spiders, scrapers וכיו”ב). כל שימוש אחר, לרבות פניה למפרסם המודעה שלא על מנת להתעניין ברכישת/שכירת הנכס/המוצר/השירות שפורסם, יהווה משום שימוש בניגוד לתנאי תקנון השימוש, על כל המשתמע מכך, ופראג הוצאה לאור שומרת לעצמה הזכות לתבוע בגינו פיצוי מתאים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהיר ומתחייב:
• שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר.
• שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר.
• שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה (ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע) בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים.
• שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.
מובהר בזאת, כי האתר מהווה פלטפורמת פרסום לגולשים/משתמשים ופראג הוצאה לאור אינה אחראית על תוכן המודעות המתפרסמות במסגרתו. יחד עם זאת נהלי פראג הוצאה לאור אוסרים פרסום של מודעות שנושאיהן אינם חוקיים ו/או פוגעניים. למען הסר ספק יובהר בזאת כי אין לפרסם באתר מודעות למכירת/שיווק/השכרת/אספקת/פרסום/הפצת מוצרים ושירותים המנוגדים לחוק. פראג הוצאה לאור לא תישא בכל אחריות נזיקית או פלילית כתוצאה מפרסום מודעה כאמור או היענות לה. פראג הוצאה לאור אף שומרת על זכותה לפנות במקרה הצורך לרשויות אכיפת החוק על מנת למנוע המשך פרסום של מוצרים/שירותים כאמור בתקנון השימוש תוך חשיפת פרטי המפרסם.

מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל הינך מתחייב שלא לפרסם ו/או להזין לאתר אחד או יותר מן התכנים הבאים:
• כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים .
• כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
• כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
• כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס),לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications ) וכיו”ב.
• סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
• כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
• כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
• נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
• כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני , מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור. כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים ולרבות במסגרת הודעות sms אשר תשלח באמצעות האתר ו/או השירותים.
• כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות האתר בפרט.
היה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, אתה תשפה את פראג הוצאה לאור בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרות אלו.

פראג הוצאה לאור שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל מודעה שאינה עומדת בהוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין ו/או נהלי פראג הוצאה לאור ו/או אשר יש בה כדי לפגוע בכל אדם או ישות משפטית אחרת ו/או אשר נסיבות פרסומה קשורות, במישרין או בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר; והכול, ככל שהובא לידיעתה של פראג הוצאה לאור דבר ההפרה. אין באמור לעיל או להלן כדי לחייב את פראג הוצאה לאור לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה ונסיבות לא תהא אחראית פראג הוצאה לאור לכל נזק אשר ייגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר פעולה מצד פראג הוצאה לאור בהקשר זה.

ביטול עסקאות

בכפוף להוראות הדין, בכל מקרה של ביטול מודעות פרסום שמפורסמות באתר בתשלום לפני סיום תקופת הפרסום הרלוונטית, לא יהיה המפרסם זכאי להחזר כספי כלשהו ופראג הוצאה לאור לא תהיה חייבת לשפות את המפרסם בסכום כלשהו. האמור יחול בהתאמה על כל שירות אחר שניתן באתר בתשלום ואשר בוטל על ידי המשתמש/גולש.

הפעלתו השוטפת של האתר

פראג הוצאה לאור אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. פראג הוצאה לאור שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. פראג הוצאה לאור מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

מתווכים/ לקוחות עסקיים

למעט אם צוין מפורשות אחרת באתר או בתקנון השימוש, כל שימוש באתר במסגרת של ו/או בקשר ישיר או עקיף לעסק כפוף לתשלום ואין לבצעו ללא קבלת אישור מפורש מצד פראג הוצאה לאור ומתן הסכמת המשתמש העסקי לתנאי ההתקשרות של פראג הוצאה לאור; וזאת, בין אם במסגרת הליכי הרישום לשירות הרלוונטי באתר ובין אם במסגרת המוקד הטלפוני של האתר שפרטיו מופיעים להלן. פרסום מודעה או שימוש אחר של לקוח עסקי באתר שנחזה לפרסום/שימוש פרטי/אישי יוסר/יופסק לאלתר וללא התראה כלשהי וזאת מבלי לפגוע בסעדים הקיימים לחברה בקשר עם כך.

פרסום מודעות במדור הנדל”ן על ידי מתווכים פרטיים ו/או סוכנויות תיווך ו/או תאגידים מכל סוג ו/או בעלי עסק אחרים שעיסוקם בתיווך מקרקעין (להלן: “מתווך נדל”ן”), הינו בתשלום. פראג הוצאה לאור שומרת לעצמה הזכות לשנות את התעריף מעת לעת על פי שיקול דעתה.


לקוח עסקי לצורך תקנון השימוש הינו כל יחיד, שותפות או תאגיד מכל סוג שהוא שעיסוקם במסחר קמעונאי, סיטונאי או זעיר, ישיר או עקיף, של מוצרים ו/או שירותים.

פראג הוצאה לאור רשאית בכל עת לשנות את התעריפים, המסלולים ויתר תנאי ההתקשרות עם לקוחותיה העסקיים.

מדיניות ניהול מודעות ביחס ללקוחות עסקיים, וזאת מבלי לפגוע בשאר הוראות תקנון השימוש, ככל שאלה חלות, בשינויים המתחייבים, הינה כדלקמן:
• פראג הוצאה לאור רשאית, על פי שיקול דעתה, להסיר מודעה שהינה בגדר הודעה כפולה מטעם אותו מפרסם.
• תוכן המודעה יכלול את פרטי הנכס בלבד וכן את פרטי בית העסק .
• פראג הוצאה לאור שומרת לעצמה הזכות לבטל מודעות שתוכנם יכלול פרסום עצמי מכל סוג שהוא ללא התראה. יובהר כי היה ותוסר מודעה כאמור הרי שהתשלום בגינה לא יוחזר למפרסם. יחד עם זאת, תעמוד למפרסם האפשרות לפרסם את מדעתו פעם נוספת עד למיצוי פרק זמן פרסום המודעה בגינו בוצע התשלום, וזאת לאחר הסרת כל אותם פרטים שהינם בגדר פרסום עצמי וקבלת אישור המוקד הטלפוני.
• אפשרות “הקפצת” מודעות ללקוחות עסקיים מוגבלת לפעם אחת בשעה. פראג הוצאה לאור שומרת לעצמה את הזכות להסיר מודעה מטעם אחד הגורמים הנ”ל שתוקפץ בפרק זמן הפחות משעה. במקרה כזה לא יוחזר התשלום בגין המודעה לגורם המפרסם והוא יוכל לשוב ולפרסם את מודעתו (כנגד תשלום) רק בחלוף שלושה ימי עבודה מהמועד בו הוסרה מדעתו על ידי פראג הוצאה לאור.
• מובהר בזאת כי פראג הוצאה לאור אינה אחראית ולא תהיה אחראית לנזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם למפרסם בקשר עם שימוש באתר.
פראג הוצאה לאור שומרת לעצמה הזכות לבדוק בכל עת ובכל אמצעי שתמצא היא לנכון האם המודעות המפרסמות בלוחותיה על ידי מי המגורמים הנזכרים בפרק זה עומדות בכל הוראות תקנון השימוש ולפעול בהתאם לזכויות ולסמכויות המוקנות לה הן על פי פרק זה והן על פי תקנון השימוש בכללותו.

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר.